آهنگ معروف ابراهیم تاتلیس


آهنگ معروف ابراهیم تاتلیس

دانلود گلچینی از بهترین آهنگ های “ابراهیم تاتلیس” برای ماشین شامل جدید و قدیمی با بالاترین کیفیت ۳۲۰ همراه با پخش آنلاین از وب سایت گیتار موزیک.


پخش آنلاین آهنگ
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/Ibrahim%20Tatlis%20-%20Leylim%20Ley%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/Ibrahim%20Tatlises%20-%20Allahim%20Neydi%20Gunahim%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/Ibrahim%20Tatlises%20-%20Haydi%20soyle.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/Ibrahim%20Tatlises%20-%20Soylim%20Mi%20%5B128%5D.mp3
دانلود
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/Ibrahim%20Tatlises%20-%20Yaln%C4%B1z%C4%B1m%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/Zalim%20Zalim%20-Tatlises.mp3
دانلود
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Akdeniz%20Ak%C5%9Famlar%C4%B1%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Allah%20Cezan%C4%B1%20Verecek%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Aramam%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلد 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20At%20Gitsin%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Bebe%C4%9Fim%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Bileydim%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Bir%20Kulunu%20%C3%87ok%20Sevdim%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Biz%20Ne%20Ayr%C4%B1l%C4%B1klar%20G%C3%B6rm%C3%BC%C5%9F%20Adam%C4%B1z%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Bu%20%C4%B0%C5%9Fi%20Anlamad%C4%B1m%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Bulamad%C4%B1m%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Dallam%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Deryal%C4%B1m%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Dom%20Dom%20Kur%C5%9Funu%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Haram%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Hesab%C4%B1m%20Var%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Kal%20Benim%20%C4%B0%C3%A7in%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Kara%20%C3%9Cz%C3%BCm%20Habbesi%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Keskin%20B%C4%B1%C3%A7ak%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Mavi%C5%9Fim%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Mutlu%20Ol%20Yeter%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Ne%20G%C3%BCzel%20G%C3%B6zlerin%20Var%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Ne%20Sevdalar%20Ya%C5%9Fad%C4%B1m%20%5B128%5D.mp3
دانلود 320
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Neden%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Omuzumda%20Sevda%20Y%C3%BCk%C3%BC%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Selam%20Olsun%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Sen%20Yoksun%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Sen%C4%B0%20Sana%20B%C4%B1rakmam%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20S%C3%B6z%C3%BCm%20Yok%20Art%C4%B1k%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Tek%20Tek%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Tosuno%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Urfa%20Sana%20K%C3%BCsm%C3%BC%C5%9F%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Usta%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Yalan%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Yanar%C4%B1m%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Yara%20Bende%20%28Uzun%20Hava%29%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Yaylalar%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20Zelo%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
https://dl.musicguitars.ir/Music/Ibrahim%20Tatl%C4%B1ses/128/%C4%B0brahim%20Tatl%C4%B1ses%20-%20%20%C5%9Eemmame%20%5B128%5D.mp3
دانلود 128
دانلود 320
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
دانلود آهنگ با کیفیت 320 MP3 FILE DOWNLOAD
دانلود آهنگ با کیفیت 128 MP3 FILE DOWNLOAD

گلچین آهنگ های ابراهیم تاتلیس

دانلود گلچینی از بهترین آهنگ های “ابراهیم تاتلیس” برای ماشین شامل جدید و قدیمی با بالاترین کیفیت ۳۲۰ همراه با پخش آنلاین از وب سایت گیتار موزیک.

“لیست پخش پشت سرهم آخر پست اضافه شد”

Leylim Ley

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Allahim Neydi Gu ahim

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Haydi soyle

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Soylim Mi

دانلود

Yal ızım

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Zalim Zalim

دانلود

Akde iz Akşamla ı

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Allah Ceza ı Ve ecek

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

A amam

دانلود ۱۲۸

دانلد ۳۲۰

A Gi si

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Bebeğim

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Bileydim

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Bi Kulu u Çok Sevdim

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Biz Ne Ay ılıkla Gö müş Adamız

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Bu İşi A lamadım

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Bulamadım

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Dallam

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

De yalım

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Dom Dom Ku şu u

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Ha am

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Hesabım Va

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Kal Be im İçi

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Ka a Üzüm Habbesi

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Keski Bıçak

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Mavişim

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Mu lu Ol Ye e

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Ne Güzel Gözle i Va

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Ne Sevdala Yaşadım

دانلود ۳۲۰

دانلود ۳۲۰

Nede

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Omuzumda Sevda Yükü

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Selam Olsu

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Se Yoksu

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Se İ Sa a Bı akmam

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Sözüm Yok A ık

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Tek Tek

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Tosu o

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

U fa Sa a Küsmüş

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Us a

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Yala

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Ya a ım

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Ya a Be de (Uzu Hava)

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Yaylala

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Zelo

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

Şemmame

دانلود ۱۲۸

دانلود ۳۲۰

امتیاز شما:

میانگین امتیاز: ۴٫۶ از ۵ ☰ تعداد امتیاز: ۷۸۲

هنوز هیشکی رای نداده! اولین رای رو بده.

دانلود آهنگ آرامام ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ آرامام ابراهیم تاتلیس

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ اهنگ زیبای آرامام با صدای ابراهیم تاتلیس به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

Dow load Old Music BY : Ib ahim Ta lises | A amam Wi h Tex A d 2 Quali y 320 A d 128 O Music-fa

متن و ترجمه فارسی آهنگ آرامام ابراهیم تاتلیس

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

…A amam ●♪♫Cağı saydı gelmez miydim ya ; se i içi ölmez miydim ya ●♪♫…Dü yayı e s e mez miydim ya ●♪♫…A amam… A amam… A amam ●♪♫A amam so mam bi daha; yalva sa bile allah’a ●♪♫Cıkmasa gecem sabaha a amam ●♪♫Peşi de geldim kaç ke e; dü yamı yık ı bi ke e ●♪♫Kı ıldım by sa a bi ke e a amam ●♪♫Seviyo su be de se i ya ; çok özledim be de se i ya ●♪♫A amadım be de se i ya ●♪♫…A amam… A amam… A amam ●♪♫Gözyaşla ım sele dö dü ya ; ay ıla la ge i dö dü ya ●♪♫Leylek baba bile dö dü ya ●♪♫

دنبالت نمی گردم… ●♪♫صدام می کردی؛ نمیومدم عشقم؟ ●♪♫برای تو نمی مردم عشقم؟! ●♪♫دنیا رو از این رو به اون رو نمی کردم، عشقم؟ ●♪♫دنبالت نمیگردم… نمیام سراغت… حتی اگه خدا رو التماس کنی! ●♪♫حتی اگه شبم صبح نشه؛ دنبالت نمی گردم! ●♪♫چند بار دنبالت اومدم؛ هزار بار دنیاموُ خراب کردی ●♪♫یه بار دلم از دستِ تو شکست… دنبالت نمی گردم… ●♪♫دوستم داری! منم دوست دارم عشقم… ●♪♫منم دلم برات تنگ شده؛ عزیزم ●♪♫من دنبالت نگشتم… دنبالت نمیام ●♪♫اشکام به سیل تبدیل شد… ●♪♫کسایی که رفته بودن؛ برگشتن عزیزم ●♪♫بابا لک لک هم حتی برگشت، عزیزم! ●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

ابراهیم تاتلیس آرامام

موزیکفا  •  دانلود آهنگ آرامام ابراهیم تاتلیس

آهنگ معروف ابراهیم تاتلیس

    نظرات بسته شده اند