زادروز کوروش بزرگ ،روز پدر


زادروز کوروش بزرگ ،روز پدر

کوروش دوم که به کوروش کبیر مشهور است، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد.


امروز پنجشنبه ۴ شهریور برابر با ۲۵ آگوست زاد روز کوروش کبیر و روز پدر در  ایران باستان

کوروش دوم که به کوروش کبیر مشهور است، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. کوروش به سنت و ادیان سرزمین‌های فتح شده احترام می‌گذاشت. پارسی‌ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردوک، یهودی‌ها او را مسیح فرستاده شده از جانب یهوه و یونانیان او را فاتحی بزرگ و سیاستمداری باهوش می‌دانستند. والتر هینتس، می‌گوید: «کوروش سه امپراتوری را ساقط کرده بود: ماد، لیدیه و بابل. کوروش هیچ‌کدام از سه فرمانروا، نه آستیاگ، نه کرزوس و نه نبونعید را نکشت، بلکه به تبعید آن‌ها بسنده کرد و حتی برای آن‌ها زندگی شاهانه‌ای فراهم آورد. این رفتار در جهان باستان بی‌سابقه بود و تا زمان کوروش هرگز اتفاق نیفتاده بود».

منبع : روزیاد

توجه: این مناسبت ممکن است در لیست مناسب های سررسید رسمی عنوان نشده باشد. لذا قبل از استناد، درباره آن بیشتر تحقیق نمایید.

B owse wi d ich u e s ü z

A de e Möglichkei e , um dei e I fo ma io e zu ko ollie e

We du ei Facebook-Ko o has , ka s du mi hilfe diese Tools fes lege , wie u e schiedliche Da e zu Pe so alisie u g vo We bea zeige ve we de we de .

Ei s ellu ge fü We bu g

Um di besse e We bu g zu zeige , ve we de wi I fo ma io e , die We be eibe de u d a de e Pa e u s zu dei e Ak ivi ä e auße halb vo P oduk e de Facebook-U e ehme , zum Beispiel auf de e Websi es u d Apps, be ei s elle . I dei e Ei s ellu ge fü We bea zeige ka s du fes lege , ob wi diese I fo ma io e ve we de dü fe , um di We bu g zu zeige .

Übe das Facebook Audie ce Ne wo k kö e We be eibe de di We bea zeige i Apps u d auf Websi es auße halb de P oduk e de Facebook-U e ehme zeige . Um eleva e We bea zeige auszuliefe , bes imm das Audie ce Ne wo k zum Beispiel a ha d dei e We bep äfe e ze , a welche We bea zeige du i e essie sei kö es . Dies ka s du i dei e Ei s ellu ge fü We bea zeige ve wal e .

We bep äfe e ze

I dei e We bep äfe e ze ka s du achsehe , wa um du ei e bes imm e We bea zeige siehs , u d fes lege , wie wi die I fo ma io e , die wi e fasse , ve we de dü fe , um di We bu g zu zeige .

Ak ivi ä e auße halb vo Facebook

Du ka s di dei e Ak ivi ä e auße halb vo Facebook a sehe . Dies is ei e Zusamme fassu g dei e I e ak io e mi U e ehme u d O ga isa io e , die diese mi u s eile . Als I e ak io gil zum Beispiel, we du ei e App öff es ode ei e Websi e besuchs . U e ehme u d O ga isa io e ve we de u se e Busi ess-Tools wie Facebook Logi ode das Facebook-Pixel, um diese I fo ma io e mi u s zu eile . So kö e wi di ei i dividuelle es Nu ze e leb is auf Facebook bie e . E fah e meh übe Ak ivi ä e auße halb vo Facebook, wie wi sie ve we de u d wie du sie ve wal e ka s .

We du kei e i e esse basie e O li e-We bea zeige vo Facebook u d a de e eil ehme de U e ehme meh sehe möch es , ka s du dich übe die Digi al Adve isi g Allia ce (USA), die Digi al Adve isi g Allia ce of Ca ada (Ka ada), die Eu opea I e ac ive Digi al Adve isi g Allia ce (Eu opa) ode übe die Ei s ellu ge dei es Sma pho es (we du A d oid, iOS 13 ode ei e f ühe e Ve sio vo iOS ve we des ) davo abmelde . Bi e beach e, dass We beblocke u d Tools, die die Ve we du g vo Cookies du ch u s ei sch ä ke , diese Ei s ellu ge beei äch ige kö e .

Die We beu e ehme , mi de e wi zusamme a bei e , ve we de übliche weise Cookies u d äh liche Tech ologie im Rahme ih e Se vices. Meh dazu, wie We be eibe de Cookies ve we de u d welche Op io e sie a bie e , fi des du i de folge de Ressou ce :

Übe die Ei s ellu ge dei es B owse s ode Ge ä s has du eve uell die Möglichkei auszuwähle , ob B owse -Cookies akzep ie ode gelösch we de solle . Diese Ei s ellu ge u e scheide sich je ach B owse . He s elle kö e sowohl die ve fügba e Ei s ellu ge als auch de e Fu k io sweise jede zei ä de . Ab dem 5. Ok obe 2020 fi des du übe die achs ehe de Li ks zusä zliche I fo ma io e zu Ei s ellu gsop io e de belieb es e B owse . We du die Ve we du g vo B owse -Cookies deak ivie s , fu k io ie e bes imm e Teilbe eiche vo Facebook-P oduk e mögliche weise ich ei wa df ei. Bi e beach e, dass sich diese Ei s ellu ge vo de Facebook-Ei s ellu ge u e scheide .

زادروز کوروش بزرگ ،روز پدر

    نظرات بسته شده اند