سوریه قدیم در جدول


سوریه قدیم در جدول

نام قدیم سوریه در حل جدول: شام، شامات


نام قدیم سوریه در حل جدول

نام قدیم سوریه

شام

شامات

سوریه قدیم در جدول

    نظرات بسته شده اند