من چرا تپلم


من چرا تپلم

آهنگ من چرا تپلم از علیرصا


امن چرا تپلم؟

من چرا تپلم؟

من چرا تپلم؟

من چرا تپلم؟

من چرا تپلم؟

محمد محمد چه قدر لپات گندست

محمد محمد چه قدر لپات گندست

محمد محمد چه قدر لپات گندست

محمد محمد چه قدر لپات گندست

چرا ….   تپلم من؟

چرا ….   تپلم من؟

چرا ….   تپلم من؟

چرا  ….  تپلم من؟

یک عمر از محبت بی نسیبم ای خدا چیبس ندیدم ای خدا اخه جز خردن کاری برام نیست

چرا تپلم من؟

چرا تپلم من؟

چرا تپلم من؟

چرا تپلم من؟

یک عمر از محبت بی نسیبم ای خدا چیبس ندیدم ای خدا اخه جز خردن کاری برام نیست

اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمی خوام ممد چیبسام ببینه

اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمی خوام ممد چیبسام ببینه

محمد محمد چه قدر لپات گندست

محمد محمد چه قدر لپات گندست

محمد محمد چه قدر لپات گندست

محمد محمد چه قدر لپات گندست

چرا تپلم من؟

چرا تپلم من؟

چرا تپلم من؟

چرا تپلم من؟

از لپای ممد چیکت اویزونه شولات گل لا….  لای گلدوز و پونه

میندازه بالا ممد…. خوب منم می خوام ممد

میندازه بالا ممد…. خوب منم می خوام ممد

اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمی خوام ممد چیبسامو ببینه

چرا خرس چشاشه اینو پاندا میبینه نمی خوام ممد چیبسامو ببینه

محمد محمد منم لبپام گندس

محمد محمد منم لبپام گندس

محمد محمد منم لبپام گندس

محمد محمد منم لبپام گندس

ای ممل تپله

ای ممل تپله

ای ممل تپله

ای ممل تپله

در مطلب بعدی  شما فیلم شعر( من چرا تپلم) را مشاهده میکنید

در ضمن نوشته را درهیچ سایت یا وبلاگی پیدا نمی کنید

میخواین دنبال بگردید.

من این فیلم را در ورد نوشتم که اگه شما از این شعر خوش تان امد و حجم اینترنت نداشتید ورد را بریزید            با تشکر: مدیر سایت (فرزاد خسروجردی)

من چرا تپلم

    نظرات بسته شده اند