harun kolçak


harun kolçak

Ha u Kolçak Ha u Emi Kolçak (15 Temmuz 1955, İs a bul – 19 Temmuz 2017, İs a bul), Tü k şa kıcı ve şa kı yaza ı. Si ema sa a çısı Eş ef Kolçak’ı oğluydu. İçi dekile Haya ı ve ka iye ideğiş i | kay ağı değiş i ۱۹۵۵-۱۹۷۷: İlk de […]


Ha u Kolçak

Ha u Emi Kolçak (15 Temmuz 1955, İs a bul – 19 Temmuz 2017, İs a bul), Tü k şa kıcı ve şa kı yaza ı. Si ema sa a çısı Eş ef Kolçak’ı oğluydu.

İçi dekile

Haya ı ve ka iye ideğiş i | kay ağı değiş i

۱۹۵۵-۱۹۷۷: İlk de eyimdeğiş i | kay ağı değiş i

۱۹۵۵ yılı İs a bul doğumlu sa a çı Sai Be oi ‘da eği imi i sü dü düğü sı ada müzik çalışmala ı a o yılla da bas gi a çala ak başlamış, içi deki müzik u kusu a ı ca si ema sa a çısı ola babası Eş ef Kolçak’la ko uşa ak eği imi i ya ım bı akmış ve p ofesyo el müzik çalışmala ı a başlamış ı . İlk çalışmala ı a ock müziği babası ola ak a ı a E ki Ko ay’la başlamış ı . ۱۹۷۷’de E ki Ko ay’ı çıka dığı Tu kusu albümü de bas gi a çalmış ı .

۱۹۷۸-۱۹۹۰değiş i | kay ağı değiş i

Silahlıpoda Ri m 68 o kes ası a 1978 yılı da bas gi a is ola ak ka ıla Kolçak, aske lik dö üşü caz müziğe yö eldi, Aydı Ese , Neşe Ruaca -Nükhe Ruaca ve E ol Pekca gibi müzisye le le çalış ı ve müzikal de eyimi i a ı dı. Daha so a O o Tu ç’ a , o kes ası a ka ılması içi eklif aldı. Bu vesileyle a ış ığı Seze Aksu’ u eşvikiyle şa kı söylemeye başlaya Kolçak2 7 yıl boyu ca O o Tu ç O kes ası’ da bas gi a is lik, vokalis lik ve solis lik yap ı. Ze i Öze ve Aşkı Nu Ye gi ile bi lik e yap ığı düe le ile Kuşadası “Kuşadası Al ı Güve ci Müzik Ya ışması” ve A alya “Akde iz Akde iz Müzik Ya ışması” adlı şa kı ya ışmala ı da ödülle aldı. Bu dö emde Nilüfe , Seze Aksu ve Ze i Öze albümle i e ge i vokal yap ı.

۱۹۹۱-۲۰۱۷değiş i | kay ağı değiş i

۱۹۹۲’de O o Tu ç’u p odük ö lüğü ü yap ığı Be i Affe albümü ile büyük çıkış yakaladı. Seze Aksu’ u da sözle i i bulu duğu bu albümdeki Gi Ka ıma şa kısı ile Ha u Kolçak bi pa lama yaşaya Tü k popu a adı ı yazdı dı. Albümdeki şa kıla ı çoğu u sözü ü ve müziği i yapa Kolçak, başka sa a çıla a da pek çok ese ve miş i . Ay ı se e çıka Emel albümü Faka Bas ı , iki ade Kolçak ese i içe mek eydi. 1993 yılı ı so la ı a doğ u Kolçak, iki ci albümü E Büyük Aşk’ı yayı la dı. Bu albümde Kolçak, İske de Paydaş ile çalışmayı seç i. 1994 yılı da Be de iz ile çalışa Kolçak, sa a çı ile Biz adlı bi si gle yayı ladı ve Be de iz II albümü e ge i vokal yap ı. Ay ı yıl klibi ile dikka çeke Emel şa kısı Ko kuyo umu bes eledi.

۱۹۹۵ yılı da hem plak şi ke i i değiş i e hem de bıyığı ı kesip saçı ı uza a ak ye i bi imaj ya a a Ha u Kolçak, Ya ımda Kal albümü ü çıka dı. Sa a çı, bu albümde de Paydaş’la çalışmayı sü dü dü. ۱۹۹۶’da Li va ya’da 13 ülke i ka ıldığı “Müzikos Fes ivalis 96”da Müp elayım Sa a şa kısı ile “E İyi İki ci Şa kıcı” seçildi.3 1998’de dö dü cü albümü Teslim Oldum’u yayı ladı. Yi e İske de Paydaş ve Ese Taşkı a ile çalışa sa a çı, bi sü ede so a ek a bi Seze Aksu şa kısı da Aşkı Nu Ye gi ile düe yap ı.

۲۰۰۰’li yılla a ye i bi müzik şi ke i e geçe ek başlaya Kolçak, beşi ci albümü Yaşası ‘ı çıka dı a cak albüm pek fazla ses ge i emedi. Bu albümde so a bi sü e müzik a lamı da sessiz kala Kolçak, 2004′ e Ü lüle Çif liği adlı eali y show’a ka ıldı. Yala cı Yaba cı adlı bi TV filmi de oyu culuk de emesi yap ı. ۲۰۰۶ yılı da müzik dü yası a Müzisye albümü ile dö dü. P odük ö lüğü ü Seze Aksu’ u yap ığı albümde Kolçak, Mus afa Ceceli ile çalış ı. Bu dö emde kişisel gelişime ve di a aş ı mala a ağı lık ve e sa a çı ay ı yıl Kahi Aziz Malachy’ye Gö e Papalığı So u adlı bi ki ap yazdı.۴

Kolçak, 2012’de ye i pa çala da oluşa so albümü Ye ide Doğuyo um’u çıka mış ı . Ekim 2013′ e Ha u Kolçak Rock Off isimli p ojeye başladı. Kolçak, Ca Gü ey, Yusuf Tu celi ve O ku Geze ‘i bulu duğu g up ilk pe fo ma sı ı Oka Bayülge ‘i Maki a Kafa adlı p og amı da se giledi.

۲۰۱۶’da yo umculuğu u 25. yılı şe efi e 14 şa kısı ı çoğu luğu ye i je e asyo da ola şa kıcıla ile düe ola ak ek a yo umladığı Çey ek Ası p ojesi i yayı ladı. Albüm büyük bi ilgi gö dü ve Kolçak uzu bi a ada so a ek a lis ele e aşıdı. Ölümü de ö ce Çey ek Ası ‘ı iki cisi ile çalışmala a başlasa da5 albüm Kolçak’ı ölümü ile p oje aşaması da kaldı. ۱۱ A alık 2017 a ihi de düze le e 44. Pa e e Al ı Kelebek Ödülü’ ü kaza dı. Ödülü ke di adı a babası Eş ef Koçak aldı.

Has alığı ve ölümüdeğiş i | kay ağı değiş i

Ha u Kolçak, 2010 yılı da bi sü edi p os a ka se i ile mücadele e iği i seve le i e açıkladı.۶ ۲۰۱۴ yılı da p os a ka se i ede iyle ameliya geçi di. “Ölüm haya a bi çok şeye a lam ka ıyo . Ölümsüz olsaydık, bi bi imize değe ve mezdik” sözle iyle has alığıyla asıl mücadele e iği i açıklaya Kolçak, ka se i ma eviya ı ile ye diği i ve bu es ada alkali diye i yap ığı ı söyledi.

۲۲ Hazi a 2016 Ça şamba gü ü Ha u Kolçak’ı has alığı ye ide ükse i. Acil ola ak has a eye kaldı ıla Ha u Kolçak ye i bi ameliya geçi di. Yoğu bakımda edavi al ı a alı a sa a çı ı yakı dos la ı a afı da Ha u Kolçak’ı bili ci i açık olduğu faka sadece gözüyle epki ve ebilmek e olduğu bildi ildi.7 8 Temmuz’da yoğu bakımda çıka Kolçak,8 sağlığı a ek a kavuş u. Temmuz 2017’de has alığı ede iyle ek a has a eye kaldı ıla sa a çı, yapıla müdahelele e ağme 19 Temmuz 2017 akşamı edavi gö düğü Maslak Acıbadem Has a esi de 62 yaşı da ölmüş ü . Ce azesi Teşvikiye Camii’ de kaldı ıla ak Bu sa’ ı Gemlik ilçesi de bulu a aile meza lığı da def edilmiş i .

Nev G DeMa i: he glamo ous Lo do wea he gi l fo all seaso s

Wi hou a doub , 2020 has bee a s a ge yea . A u k ow vi us, millio s dead o i fec ed, i e a io al avel ba s, a d gove me -imposed lockdow s fo ou p o ec io , which have sepa a ed us f om ou loved o es a d pu a s op o ma y of ou favou i e pas imes i a bid o mi imise huma co ac . O e happy co s a h oughou his …

harun kolçak

    نظرات بسته شده اند